מיסטר אינגליש- לימוד אנגלית, שיעורים פרטיים באנגלית, תרגום לאגנלית ושירותי תמלול ועריכה לשונית באנגלית

Conditionals: 4 Types of Conditional Sentences in English Grammar

משפטי תנאי:
סוגי משפטי תנאי בשפה האנגלית

משפט תנאי נוצר על ידי משפט ראשי (the consequence), מילת חיבור (IF) ומשפט תנאי (the condition). דוגמא: Jim will go to the beach if it is sunny.

ישנן וריאציות רבות אפשריות של התנאים הסטנדרטיים. עליכם לשים לב לפונקציות ולתרגל את המבנים של משפטי התנאי השונים. הלומדים מתקשים לעיתים קרובות לבחור את התנאי הנכון לרעיון שלהם (להתמקד בתפקוד) ולעתים קרובות הם מבצעים טעויות במבנה.

משפטי תנאי!
משפטי תנאי הם משפטים אשר ידועים גם בשם 'משפטי IF.'
אלו סוגים של משפטים ניתן לראות ברחבי בשפה האנגלית וזה הוא מושג חשוב עבור כל אדם המעוניין ללמוד ולהבין את השפה האנגלית. 

Zero Conditional – תנאי אפס
דברים שהם נכונים באופן כללי, במיוחד לגבי חוקים וכללים

באופן כללי, Zero Conditional מתייחס למשפטי תנאי המביעים מצב עובדתי, במקום לתאר מצב היפותטי או נסיבות עתידיות אפשריות. מונח הדקדוק משמש במיוחד כששני הסעיפים נמצאים בזמן ה- Present, עם זאת ניתן לנסח משפטים כאלה עם מגוון זמנים / מצבי רוח, בהתאם למצב.
אופן השימוש: אנו משתמשים ב- Zero Conditional כדי לדבר על דברים שתמיד נכונים, כמו עובדה מדעית. קל ליצור Zero Conditional מכיוון שכל הפעלים נמצאים בזמן ההווה (present tense). את/ה פשוט משתמשים בשני חלקי משפט, האחד עם הפועל If + הפועל בצורת ההווה הפשוט והשני עם פועל אחר בצורת הווה פשוט גם כן.

מבנה: if/when + present simple >> present simple

דוגמאות:


If you mix blue and red, you get purple.

If it rains, the grass gets wet.

If I go to bed early, I always get up very early.

If you want to come, call me before 5:00.

If I make a silly mistake, I laugh.

Zero Conditional

1st Conditional – תנאי ראשון
מצבים בעתיד שאנו מאמינים שהם אמיתיים או אפשריים

1st Conditional מתייחס לתבנית המשמשת במשפטי תנאי בניבוי, כלומר כאלה הנוגעים לתוצאות של אירוע עתידי סביר. בתבנית הבסיסית של משפט התנאי הראשון (1st Conditional), המצב בא לידי ביטוי בזמן הווה. אנו משתמשים במשפט התנאי הראשון כאשר אנו מדברים על אפשרויות בהווה או בעתיד.

מבנה: if/when + present simple >> will + infinitive

דוגמאות:

 • If need be, we’ll rent a car.
 • If I find her address, I’ll send her an invitation.
 • Elaine will buy the drinks if somebody helps her carry the bottles.
1st Conditional
1st Conditional

2nd Conditional – תנאי שני
מצבים בהווה או בעתיד שהם בלתי אפשריים או בלתי סבירים במציאות

משפט התנאי השני (2nd Conditional) הוא מבנה המשמש לדיבורים על סיטואציות בלתי אפשריות או דמיוניות.

ראשית, נוכל להשתמש במשפט זה כדי לדבר על דברים בעתיד שכנראה לא יתקיימו. למשל, אתם מדמיינים איזה חלום למשל. דוגמאות:

 • If I won the lottery, I would buy a big house.(I probably won't win the lottery)
 • If I met the Queen of England, I would say hello.
 • She would travel all over the world if she were rich.
 • She would pass the exam if she ever studied.(She never studies, so this won't happen)

שנית, אנו יכולים להשתמש ב- 2nd Conditional כדי לדבר על משהו בהווה שאינו אפשרי, מכיוון שזה לא נכון. דוגמאות:

If I had his number, I would call him. (I don't have his number now, so it's impossible for me to call him).

If I were you, I wouldn't go out with that man.

2nd Conditional

אופן השימוש: משפט התנאי השני משמש לדיבור על מצבים דמיוניים בהווה או בעתיד.

מבנה: if + past simple >> + would + infinitive 

דוגמאות:

 • If we had a garden, we could have a cat.
 • If I won a lot of money, I'd buy a big house in the country.
 • I wouldn't worry if I were you.

3rd Conditional – תנאי שלישי
מצבים דימיוניים בעבר

באופן כללי, התנאי השלישי (3rd Conditional) הוא תבנית המשמשת להתייחס לסיטואציות היפותטיות במסגרת זמן עבר, בדרך כלל כביטוי למשהו שלא קרה או שהוא לא המקרה.
כאן משפט התנאי הוא בזמן עבר מושלם (past perfect), והתוצאה באה לידי ביטוי באמצעות זמן המושלם של התנאי.
אופן השימוש:
אנו משתמשים בתנאי השלישי כשאנחנו מדברים על תיאורמצבים דימיוניים בעבר.

מבנה:
if + past perfect, perfect conditional>> + would/wouldn't + have + past participle 

דוגמאות:

 • If she had studied hard last week, she could have passed the exam.
 • I would have written you a postcard if I had had your address.
3rd Conditional

לסיכום ובקצרה:

משפטי תנאי מתארים את התוצאה של משהו שעלול לקרות (בהווה או בעתיד) או שאולי קרה, אך לא התרחש באמת (בעבר).

הם נוצרים תוך שימוש בזמנים שונים של הפועל יחד עם משפט IF. משפט IF יכול להופיע בתחילת או בסוף משפט התנאי.

תמונה מסכמת:

סרטון מסכם: